Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการอัพเดทระบบปฏิบัติการวินโดวส์ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ

บริการ Windows Server Services Update หรือ WSUS เป็นบริการอัพเดทระบบปฏิบัติการวินโดวส์ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ เพียงดาวน์โหลดและติดตั้งใช้งาน ซึ่งบริการอัพเดทนี้ มีข้อดี คือ เป็นการอัพเดทผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนสมองแก้ว

ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนสมองแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 26 โดยสามารถสมัครได้ที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ชั้น7) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เยี่ยมชมดูงานระบบการลาออนไลน์และระบบระบบสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคุณชุติมา เทพเฉลิม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมดูงานระบบการลาออนไลน์และระบบสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือบริการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีความร่วมมือข้อตกลงบริการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. โดยจัดพิธีลงนามและมอบบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมสนับสนุนระบบลงทะเบียนเพื่อการถ่ายรูปและจัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมสนับสนุนระบบลงทะเบียนเพื่อการถ่ายรูปและจัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ ระหว่างวันที่ 23-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ