๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี More »

ระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้งานสามารถขอมีบัญชี บริหารจัดการรหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมลสำรองผ่านระบบ More »

KU Mobile Applications

แอพลิเคชั่นสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. พร้อมดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS และ Android More »

บริการ Microsoft Imagine

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับนิสิต และอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM More »

 

ปิดระบบเครือข่าย (อินเทอร์เน็ต) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่าย

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการปิดระบบเครือข่าย (อินเทอร์เน็ต) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่าย ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 21.00-22.00 น. โดยจะส่งผลให้บางเขนและวิทยาเขตไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมสนับสนุนระบบลงทะเบียนเพื่อการถ่ายรูปและจัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมสนับสนุนระบบลงทะเบียนเพื่อการถ่ายรูปและจัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ ระหว่างวันที่ 23-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 21/2556 ลว.24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ประดนเดช นีละคุปต์ ดำรงตำแหน่งการบริหารงานเป็นผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรีและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2561

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรีและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. เพื่อรักษาเสถียรสภาพและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

ขยายเวลา !! ประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลากำหนดประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 5-30 มีนาคม 2561