โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรมก. ประจำปี 2560

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

FB-course60

รายละเอียดเพิ่มเติม: คลิก

ลงทะเบียนออนไลน์: คลิก

รายละเอียดหลักสูตร: คลิก || คลิก