OCS Roadmap … ลงพื้นที่ให้ความรู้และแนะนำวิธีป้องกันมัลแวร์ WannaCry

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัด OCS Roadmap … ลงพื้นที่ให้ความรู้และแนะนำวิธีป้องกันมัลแวร์ WannaCry ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Poster-wannacry_5-60-2

 •  วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-16.00 น.
  • ช่วงเช้า (9.30-12.00 น.): ออกบูธประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกันมัลแวร์ WannaCry ณ โถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
  • ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.: การอบรม หัวข้อ “การจัดการและป้องกันการโจมตีของมัลแวร์ WannaCry” โดยทีมวิทยากรเทคนิคของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
 • วันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30-16.00 น.: Follow up Team เข้าพื้นที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานนำร่องในสำนักงานอธิการบดี โดยเน้นการสร้างความเข้าใจให้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
  • วันที่ 29 พ.ค. 60: กองกลาง
  • วันที่ 31 พ.ค. 60: กองแผนงาน
  • วันที่ 1 มิ.ย. 60: กองการเจ้าหน้าที่
  • วันที่ 2 มิ.ย. 60: กองคลัง

สาระความรู้และคู่มือการป้องกันมัลแวร์ WannaCry: คู่มือ || แผ่นพับ

นอกจากนี้ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้มีกำหนดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เข้าทดแทน ดังนี้

 • วันที่ 31 พ.ค. 60: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี และกองแผนงาน
 • วันที่ 1 มิ.ย. 60: สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานกฏหมาย
 • วันที่ 2 มิ.ย. 60: กองวิเทศสัมพันธ์
 • วันที่ 5 มิ.ย. 60: กองการเจ้าหน้าที่
 • วันที่ 6-7 มิ.ย. 60: กองกลาง
 • วันที่ 8-9 และ 12-13 มิ.ย. 60: กองคลัง