บริการให้เช่าห้องอบรมและสัมมนา

บริการให้เช่าห้องสำหรับการเรียนการสอน การประชุม อบรม สัมมนา และจัดเลี้ยง สำหรับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยห้องสำหรับบรรยาย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ขนาดความจุตั้งแต่ 20-300 ที่นั่ง โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมแบบครึ่งวันและเต็มวัน

KU-10128
ค้นหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/อบรม/สัมมนา

จำนวนผู้เข้าอบรม
หมายเลข ความจุ ข้อมูลเพิ่มเติม อัตราค่าธรรมเนียม (ครึ่งวัน/เต็มวัน :บาท)
205 20 ภาพ 1,200/2,000**
403-405 30 ภาพ 5,600/10,800
502-504 30 ภาพ 5,600/10,800
505 30 ภาพ 1,700/3,000**
409 40 ภาพ 7,400/14,400
506 40 ภาพ 7,400/14,400
511 40 ภาพ 7,400/14,400
402 50 ภาพ 8,200/16,000
407 50 ภาพ 8,200/16,000
507-508 60 ภาพ 9,000/17,800
509 60 ภาพ 3,200/6,000**
302-303 65 ภาพ 9,800/19,300
406 100 ภาพ 14,800/29,300
408/510 110 ภาพ 4,800/9,600**
306 300 ภาพ 9,800/19,200**

หมายเหตุ: เครื่องหมาย ** หมายถึง ห้องที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ / มีห้องให้บริการความจุตั้งแต่ 20-300 ที่นั่ง / หากต้องการทราบวันว่างของห้องที่ท่านต้องการ
ติดต่องานธุรการ ฝ่ายบริหารและธุรการ โทร.  0-2562-0951-6 ต่อ 622555, 622526-28 (คุณสุดารัตน์ /คุณวันเพ็ญ) หรืออีเมล. sudarat@ku.ac.th / cpcwpw@ku.ac.th (วันและเวลาราชการ)

อัตราค่าธรรมเนียม

 สอบถามเพิ่มเติม: งานธุรการ ฝ่ายบริหารและธุรการ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622555, 622526-28