บริการให้เช่าห้องอบรมและสัมมนา

บริการให้เช่าห้องสำหรับการเรียนการสอน การประชุม อบรม สัมมนา และจัดเลี้ยง สำหรับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยห้องสำหรับอบรม สัมมนา (แบบบรรยาย – ไม่มีคอมพิวเตอร์) และห้องอบรม สัมมนา (แบบมีคอมพิวเตอร์) พร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ขนาดความจุตั้งแต่ 20-300 ที่นั่ง พร้อมด้วยห้องจัดเลี้ยง โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมแบบครึ่งวันและเต็มวัน

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/OCSseminar.rooms/

roomsbanner
ค้นหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/อบรม/สัมมนา

จำนวนผู้เข้าอบรม
หมายเลข ความจุ ข้อมูลเพิ่มเติม อัตราค่าธรรมเนียม (ครึ่งวัน/เต็มวัน :บาท)
504 20 ภาพ 3,800/7,200
403 และ 404 30 ภาพ 5,600/10,800
501 ถึง 505 30 ภาพ 5,600/10,800
801 30 ภาพ 1,700/3,000**
409 40 ภาพ 7,400/14,400
511 40 ภาพ 7,400/14,400
402, 407  50 ภาพ 8,200/16,000
506 50 ภาพ 8,200/16,000
507 และ 508 60 ภาพ 9,000/17,800
509 60 ภาพ 9,000/17,800
302 และ 303 60 ภาพ 9,000/17,800
406 100 ภาพ 14,800/29,300
408, 510 110 ภาพ 4,800/9,600**
306 300 ภาพ 9,800/19,200**

หมายเหตุ:

 • เครื่องหมาย ** หมายถึง ห้องอบรม สัมมนาแบบบรรยาย  (ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์)
 • อัตราค่าธรรมเนียมและหมายเลขห้องข้างต้นสำหรับห้องอบรม สัมมนา เท่านั้น กรณีเป็นหน่วยงานภายในมก. และต้องการใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่

 1. การจองใช้บริการให้ระบุความต้องการ อาทิ ประเภทห้องบรรยาย หรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / จำนวนผู้เข้าอบรม / วันและเวลาที่ต้องการใช้งาน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ
 2. ตรวจสอบวันว่าง ประเภทห้องและความจุที่ต้องการ ได้จาก 2 ช่องทาง คือ ทางอีเมล. roombooking-ocs@ku.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 0-2562-0951-6 ต่อ 622525, 622526 และ 622509 หรือมือถือ. 098 357 3907
 3. เมื่อได้รับการยืนยันการจองใช้บริการจากเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้อง พร้อมหนังสือขอใช้บริการมายังผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
 4. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการทำหนังสือตอบกลับ และประสานงานการจัดเตรียมห้อง อุปกรณ์ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่แจ้งในแบบฟอร์มให้ในวันที่ใช้งาน
 5. หากเป็นห้องอบรมสัมมนาแบบมีคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ามาทดสอบระบบก่อนวันใช้งานจริง 1-3 วันทำการ (กรุณาระบุในแบบฟอร์ม)
 6. หากต้องการยกเลิกใช้งาน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
 7. การชำระเงินและใบเสร็จ หรือเอกสารทางการเงิน ให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

 • ห้องประชุม อบรมสัมมนาแบบบรรยาย (ไม่มีคอมพิวเตอร์)

fee-Seminar_noCom

 • ห้องประชุม อบรมสัมมนาแบบปฏิบัติการ (มีคอมพิวเตอร์)

fee-Seminar_Com

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าธรรมเนียมเต็มวัน หมายถึง ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. และอัตราค่าธรรมเนียมครึ่งวัน หมายถึง ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. หรือ  เวลา 13.00-16.30 น.  / กรณีใช้งานนอกเวลาทำการ (เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) จะมีค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม วันละ 2,000 บาท
 • อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หมายรวมถึง ค่าใช้บริการห้องพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานประจำห้อง ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมที่ร้องขอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในแบบฟอร์ม การตั้งค่าระบบเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแบบฟอร์ม และการจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคหรือประสานงานประจำห้อง

 • บริการที่จอดรถสำหรับวิทยากร จำนวน 2 คันต่อห้อง / สำหรับผู้เข้าอบรมสามารถใช้บริการที่จอดรถของมหาวิทยาลัย (อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 2 / อาคารจอดรถวิภาวดี) ได้ โดยนำบัตรมาประทับตรา ได้ที่รปภ. ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ค่าบริการจอดรถ 20 บาท/วัน/คัน )
 • ไม่อนุญาตให้นำซอฟท์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาติดตั้ง
 • อาหารและอาหารว่างที่นำมาจัดเลี้ยง ต้องเป็นอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหาร ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบอาคาร
 • อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ราชการ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์
 • ไม่อนุญาตให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณผนังอาคาร โดยต้องแจ้งขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เพื่อติดในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งแก่อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ในขณะใช้บริการ

หากต้องการทราบวันว่างของห้องที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่องานกิจการพิเศษ สำนักงานเลขานุการ  (วันและเวลาราชการ) โทร.  0-2562-0951-6 ต่อ 622525, 622526 และ 622509 หรือมือถือ. 098 357 3907 (คุณสุดารัตน์ /คุณฉลาดพันธุ์ / คุณเพ็ญพันธุ์) หรืออีเมล. roombooking-ocs@ku.ac.th