บริการให้เช่าห้องอบรมและสัมมนา

บริการให้เช่าห้องสำหรับการเรียนการสอน การประชุม อบรม สัมมนา และจัดเลี้ยง สำหรับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยห้องสำหรับอบรม สัมมนา (แบบบรรยาย – ไม่มีคอมพิวเตอร์) และห้องอบรม สัมมนา (แบบมีคอมพิวเตอร์) พร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ขนาดความจุตั้งแต่ 20-300 ที่นั่ง พร้อมด้วยห้องจัดเลี้ยง โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมแบบครึ่งวันและเต็มวัน

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/OCSseminar.rooms/

roomsbanner
ค้นหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/อบรม/สัมมนา

จำนวนผู้เข้าอบรม
หมายเลข ความจุ ข้อมูลเพิ่มเติม อัตราค่าธรรมเนียม (ครึ่งวัน/เต็มวัน :บาท)
504 20 ภาพ 4,050/7,700
403 และ 404 30 ภาพ 5,850/11,300
501 ถึง 505 30 ภาพ 5,850/11,300
801 30 ภาพ 1,950/3,500**
409 40 ภาพ 7,650/14,900
511 40 ภาพ 7,650/14,900
402, 407  50 ภาพ 8,450/16,500
506 50 ภาพ 8,450/16,500
507 และ 508 60 ภาพ 9,350/18,300
509 60 ภาพ 9,350/18,300
302 และ 303 60 ภาพ 9,350/18,300
406 100 ภาพ 15,100/29,800
408, 510 110 ภาพ 5,250/10,100**
306 300 ภาพ 10,050/19,700**

หมายเหตุ:

 • เครื่องหมาย ** หมายถึง ห้องอบรม สัมมนาแบบบรรยาย  (ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์)
 • อัตราค่าธรรมเนียมและหมายเลขห้องข้างต้นสำหรับห้องอบรม สัมมนา เท่านั้น กรณีเป็นหน่วยงานภายในมก. และต้องการใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่

 1. การจองใช้บริการให้ระบุความต้องการ อาทิ ประเภทห้องบรรยาย หรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / จำนวนผู้เข้าอบรม / วันและเวลาที่ต้องการใช้งาน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ
 2. ตรวจสอบวันว่าง ประเภทห้องและความจุที่ต้องการ ได้จาก 2 ช่องทาง คือ ทางอีเมล. roombooking-ocs@ku.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 0-2562-0951-6 ต่อ 622525, 622526 และ 622509 หรือมือถือ. 098 357 3907
 3. เมื่อได้รับการยืนยันการจองใช้บริการจากเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้อง พร้อมหนังสือขอใช้บริการมายังผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
 4. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการทำหนังสือตอบกลับ และประสานงานการจัดเตรียมห้อง อุปกรณ์ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่แจ้งในแบบฟอร์มให้ในวันที่ใช้งาน
 5. หากเป็นห้องอบรมสัมมนาแบบมีคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ามาทดสอบระบบก่อนวันใช้งานจริง 1-3 วันทำการ (กรุณาระบุในแบบฟอร์ม)
 6. หากต้องการยกเลิกใช้งาน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
 7. การชำระเงินและใบเสร็จ หรือเอกสารทางการเงิน ให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

 • ห้องประชุม อบรมสัมมนาแบบบรรยาย (ไม่มีคอมพิวเตอร์)

fee-Seminar_noCom

 • ห้องประชุม อบรมสัมมนาแบบปฏิบัติการ (มีคอมพิวเตอร์)

fee-Seminar_Com

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าธรรมเนียมเต็มวัน หมายถึง ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. และอัตราค่าธรรมเนียมครึ่งวัน หมายถึง ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. หรือ  เวลา 13.00-16.30 น.  / กรณีใช้งานนอกเวลาราชการ จะมีค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม วันละ  1,000-2,000 บาท
 • อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว หมายรวมถึง ค่าใช้บริการห้องพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานประจำห้อง ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมที่ร้องขอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในแบบฟอร์ม การตั้งค่าระบบเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแบบฟอร์ม และการจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคหรือประสานงานประจำห้อง

 • บริการที่จอดรถสำหรับวิทยากร จำนวน 2 คันต่อห้อง / สำหรับผู้เข้าอบรมสามารถใช้บริการที่จอดรถของมหาวิทยาลัย (อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 2 / อาคารจอดรถวิภาวดี) ได้ โดยนำบัตรมาประทับตรา ได้ที่รปภ. ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ค่าบริการจอดรถ 20 บาท/วัน/คัน )
 • ไม่อนุญาตให้นำซอฟท์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาติดตั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องทำหนังสือยืนยันการจอง ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ หรือหากต้องการยกเลิก ต้องแจ้ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
 • กรณีนำเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือซอฟต์แวร์ของหน่วยงานมาติดตั้งต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และจะต้องเข้ามาทดสอบก่อนวันใช้งาน อย่างน้อย 1-3 วันทำการ และไม่อนุญาตให้นำซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาติดตั้ง ทั้งนี้ การจัดสถานที่หรือติดตั้งระบบก่อนวันงานจะไม่คิดค่าบริการ แต่ไม่อนุญาตให้เปิดเครื่องปรับอากาศ
 • กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ภายในห้อง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ห้ามทำการแก้ไขเองโดยเด็ดขาด
 • กรณีที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์ต่อพ่วง / อุปกรณ์จัดนิทรรศการมาเอง ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบและทำรายการนำเข้า-ออกจากอาคารทุกครั้ง และต้องยอมรับข้อจำกัดและความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ที่นำมากับอุปกรณ์พื้นฐานประจำห้องที่ให้บริการ
 • กรณีต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการอบรม ผู้ใช้บริการต้องกรอก แบบคำขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ซึ่งเจ้าหน้าที่จะส่งบัญชีผู้ใช้สำหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต / เอกสารชี้แจงขั้นตอนการใช้งาน / ใบเซ็นชื่อรับมอบบัญชีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ให้ผู้ใช้บริการล่วงหน้าทางอีเมล โดยบัญชีนี้ให้บริการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องอบรมสัมมนาเท่านั้น และผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแจกจ่ายบัญชีแก่ผู้เข้าอบรมของท่านต่อไป
 • สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดให้มีร้านค้าสำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ใช้บริการ โดยขอสงวนสิทธิ์การนำอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าภายนอกเข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการนำร้านค้าจากภายนอกมาเอง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ 1,000 บาทต่อวัน ให้แก่สำนักฯ
 • กรณีใช้บริการห้องอบรมสัมมนาของสำนักฯ และมีจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม สำนักฯ จะไม่คิดค่าบริการพื้นที่หรือห้องสำหรับจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม โดยสำนักฯ จะเป็นผู้จัดสถานที่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
 • ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อกำหนดการใช้บริการได้ที่ป้ายประจำห้อง ทั้งนี้ หากการกระทำใดขัดต่อข้อปฏิบัติการใช้บริการหรือเป็นไปในทางที่ไม่สมควร ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถระงับการใช้บริการได้ทันที

หากต้องการทราบวันว่างของห้องที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่องานกิจการพิเศษ สำนักงานเลขานุการ  (วันและเวลาราชการ) โทร.  0-2562-0951-6 ต่อ  622526 และ 622509 หรือมือถือ. 098 357 3907 (คุณสุดารัตน์ /คุณฉลาดพันธุ์ ) หรืออีเมล. roombooking-ocs@ku.ac.th