บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (KITS)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. ประกอบด้วยโซนใช้งานแบบบุคคล และห้องศึกษากลุ่มย่อย  พร้อมระบบจองใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ และบริการงานพิมพ์ผ่านระบบโควต้าเติมเงิน

  • บริการจองใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบบุคคล) ออนไลน์ ที่เว็บ https://kits.ku.ac.th/booking
  • บริการห้องศึกษากลุ่มย่อยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. ติดต่อจองใช้ห้องได้ที่ HELPDESK ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ วันและเวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ 9.00-20.00 น. และเสาร์ 9.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622543

study-room

  • บริการเครื่องแสกนเนอร์และเครื่องพิมพ์งาน

  • เครื่องคอมพิวเตอร์     ไม่มีค่าบริการ
  • งานพิมพ์ขาว-ดำ         2 บาท/แผ่น
  • งานพิมพ์สี                   10 บาท/แผ่น
  • สำเนาเอกสาร             0.50 สตางค์/แผ่น

ชั้น 2 (Counter Services) อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ไม่ปิดให้บริการเวลาพักกลางวัน)
ปิดให้บริการวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ