KU Work & Learn from Home

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของคณะหรืออาจารย์ผู้สอนให้พิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนิสิตตามความเหมาะสม เช่น จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือ การมอบหมายงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีการเข้าชั้นเรียน เพื่อลดการชุมนุมรวมกลุ่มของนิสิตแล้ว สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดเตรียมเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการเรียนการสอน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดพื้นที่สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนิสิตที่ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์

เปิดให้บริการห้องศึกษากลุ่มย่อย และเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (KITS)